...

System dozoru elektronicznego

Dozór elektroniczny to najnowocześniejszy nieizolacyjny system wykonywania kary pozbawienia wolności. Ma on na celu kontrolę realizacji przez skazanego obowiązków nałożonych przez sąd przy pomocy urządzeń elektronicznych. Zasadniczą zaletą tego rozwiązania jest możliwość odbycia kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym. System Dozoru Elektronicznego wprowadzony został w Polsce w 2009 roku, stopniowo obejmując do 2012 roku kolejne okręgowe inspektoraty i podległe im więzienia.

Odbywanie kary w tym systemie oparte jest na odpowiedzialności, samodyscyplinie i ścisłym przestrzeganiu harmonogramu określonego przez sąd. Skazany zyskuje w zamian realne warunki do prowadzenia normalnego życia. Ma możliwość uczestniczenia w codziennym życiu zawodowym i osobistym, w otoczeniu osób najbliższych. Stosowanie dozoru elektronicznego przynosi też wiele zalet społeczeństwu. To najtańszy sposób odbywania kary pozbawienia wolności. Miesięczny koszt osoby objętej dozorem jest dziesięciokrotnie mniejszy od kosztów utrzymania skazanego przebywającego w więzieniu. Za systemem przemawia też jego ponad 90% skuteczność. Dozór elektroniczny przyczynia się znacząco do spadku populacji więziennej i redukcji przeludnienia w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Czy wiesz że: od wprowadzenia Systemu Dozoru Elektronicznego objął on łączną liczbę ponad 80 tyś. osób.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.