...

Praca skazanych – szanse dla pracodawców

Służba Więzienna podejmuje szereg oddziaływań resocjalizacyjnych w stosunku do osadzonych. Najważniejszym środkiem oddziaływania
na skazanych jest praca. Skazani pracują na rzecz jednostek, w których przebywają, a także kierowani są do pracy na rzecz podmiotów zewnętrznych. Służba Więzienna ściśle współpracuje z instytucjami, które w świetle obowiązujących przepisów mogą zatrudniać skazanych w formie nieodpłatnej. Więźniowie mają tym samym szansę na spłatę swoistego rodzaju długu społeczeństwu za popełnione przestępstwa. Aktywnie uczestniczą przy pracach na cele społeczne np. w urzędach gmin, urzędach miejskich, placówkach oświatowych, podmiotach leczniczych, fundacjach, stowarzyszeniach. W przypadku posiadania zobowiązań finansowych, zwłaszcza z tytułu alimentacyjnego lub trudnej sytuacji rodzinnej, Służba Więzienna stwarza możliwość wykonywania pracy w formie odpłatnej. Kieruje do zatrudnienia u przedsiębiorców prywatnych, głównie w zakładach produkcyjnych i usługowych.  Przedsiębiorcy, lokując tam swoją działalność gospodarczą, zapewniają pracę odpłatną, a tym samym spłatę posiadanych przez skazanych zadłużeń względem Skarbu Państwa.

Korzyści dla przedsiębiorców wynikające z zatrudnienia osadzonych.

  • osobie pozbawionej wolności zatrudnionej w pełnym wymiarze godzin przysługuje wynagrodzenie zapewniające osiągnięcie, co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, przy czym wynagrodzenie naliczane jest proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych godzin,
  • brak jest potrzeby zawierania indywidualnych umów o zatrudnieniu osób pozbawionych wolności (zatrudniony skazany nie staje się pracownikiem zatrudniającego w rozumieniu prawa pracy),
  • pracodawca zwolniony jest z obowiązku stosowania przepisów prawa pracy (z wyjątkiem przepisów dotyczących czasu pracy oraz BHP),
  • pracodawca jest zwolniony z obowiązku odprowadzania składki zdrowotnej za zatrudnienie osoby pozbawionej wolności,
  • korzystanie z darmowej ochrony obiektów produkcyjnych zlokalizowanych na terenach ścisłych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej,
  • zatrudniający ma prawo wnioskowania o zmianę miejsca i rodzaju pracy lub o wycofanie osoby pozbawionej wolności z zatrudnienia bez zachowania formy i terminów przewidzianych w prawie pracy,
  • osoby pozbawione wolności nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym,
  • możliwość uzyskania dofinansowania działań prowadzących do tworzenia nowych miejsc pracy dla skazanych oraz ochronę istniejących ze środków Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.

Czy wiesz że: dzięki nieodpłatnej pracy więźniów Skarb Państwa każdego roku zaoszczędza ponad 50 mln zł.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.