...

Modernizacja Służby Więziennej

Na bazie własnej ustawy modernizacyjnej Służba Więzienna przechodzi proces modernizacji technicznej. Realizowane są i planowane w kolejnych latach zakupy z zakresu: uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia specjalnego, urządzeń zabezpieczenia techniczno-obronnego, sprzętu ratowniczo-pożarniczego, taboru samochodowego, systemu informatycznego i łączności. Przewidywana jest modernizacja infrastruktury budowlanej więziennictwa.

Czy wiesz że: na wszystkie działania związane z ustawą modernizacyjną Służby Więziennej przeznaczona została kwota ponad 1,5 mld. złotych.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.