...

Misja i zadania Służby Więziennej

Misja – podstawowy manifest określający filozofię działania każdej instytucji, wyznacza cel uzasadniający istnienie formacji. Misję Służby Więziennej określają trzy proste stwierdzenia: ochrona społeczeństwa, humanitarne i praworządne traktowanie osób pozbawionych wolności, resocjalizacja skazanych. Zapewnienie bezpieczeństwa to dla Służby Więziennej cel nadrzędny. Dlatego formacja chroni społeczeństwo przed sprawcami przestępstw przebywającymi w więzieniach. Zapewnia porządek i ład w jednostkach penitencjarnych, ale również zabezpiecza prawidłowy tok postępowania karnego prowadzonego wobec osób tymczasowo aresztowanych. Dbając o bezpieczeństwo funkcjonariusze nie zapominają, że miarą naszego człowieczeństwa jest to, jak traktuje się innych. Dlatego osobom przebywającym w więzieniach zapewnia się humanitarne warunki bytowe, poszanowanie ich godności i przestrzeganie przysługujących im praw. Resocjalizacja to trzeci element misji. Funkcjonariusze i pracownicy każdego dnia podejmują się jednego z najtrudniejszych zadań, jakie przed nimi postawiono – zmiany ludzkich osobowości.  Organizując zatrudnienie, zapewniając edukację, poddając osadzonych specjalistycznej terapii przygotowują ich do życia „po więzieniu”. Życia bez przestępstwa.

Czy wiesz że: ponad 150 tysięcy osób rocznie jest przyjmowanych i zwalnianych z polskich więzień.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.