Służba Więzienna podejmuje szereg oddziaływań resocjalizacyjnych w stosunku do osadzonych. Najważniejszym środkiem oddziaływania
na skazanych jest praca. Skazani pracują na rzecz jednostek, w których przebywają, a także kierowani są do pracy na rzecz podmiotów zewnętrznych. Służba Więzienna ściśle współpracuje z instytucjami, które w świetle obowiązujących przepisów mogą zatrudniać skazanych w formie nieodpłatnej. Więźniowie mają tym samym szansę na spłatę swoistego rodzaju długu społeczeństwu za popełnione przestępstwa. Aktywnie uczestniczą przy pracach na cele społeczne np. w urzędach gmin, urzędach miejskich, placówkach oświatowych, podmiotach leczniczych, fundacjach, stowarzyszeniach. W przypadku posiadania zobowiązań finansowych, zwłaszcza z tytułu alimentacyjnego lub trudnej sytuacji rodzinnej, Służba Więzienna stwarza możliwość wykonywania pracy w formie odpłatnej. Kieruje do zatrudnienia u przedsiębiorców prywatnych, głównie w zakładach produkcyjnych i usługowych.  Przedsiębiorcy, lokując tam swoją działalność gospodarczą, zapewniają pracę odpłatną, a tym samym spłatę posiadanych przez skazanych zadłużeń względem Skarbu Państwa.

Korzyści dla przedsiębiorców wynikające z zatrudnienia osadzonych.

Czy wiesz że: dzięki nieodpłatnej pracy więźniów Skarb Państwa każdego roku zaoszczędza ponad 50 mln zł.